Pressekonferenz: Ernährungspolitik mit Zukunft

De Méinden, 6. Dezember 2021 hunn ech op enger Pressekonferenz zesumme mam Tanja Duprez eis jonkgréng Fuerderunge a Punkto Ernährungs- a Landwirtschaftspolitik presentéiert. Mir hunn den neie Landwirtschaftsminister opgefuerdert, soubal e säin Amt am Januar untrëtt, e puer Gäng eropzeschalten fir besonnesch deene Jonke vun haut an Zukunft eng nohalteg, lokal a gesond Ernährung ze garantéieren.

Mir fuerderen:

🌱 Méi biologesch Liewensmëttel an de Schoulkantinnen. De Staat muss zum Virreider vum Bio ginn.

🌱 Deene Jonken net just nolauschteren, mee se direkt an d’Ernährungspolitik abannen, z.B. am Ernährungsrot

🌱 Dat am Moment diskutéiert Label-Gesetz verbesseren fir de Konsument:innen méi Transparenz ze garantéieren.

🌱 Méi Ambitioun bei der nationaler Ëmsetzung vun der europäescher Agrarpolitik, z.B. mat méi Primmen fir d’Biodiversitéit ze schützen

De ganzen Dossier mat all eise Fuerderungen gëtt et hei.

De Reportage vun RTL zu eiser Pressekonferenz fënns du hei.

Le lundi 6 décembre 2021, à l’occasion d’une conférence de presse, j’ai présenté ensemble avec Tanja Duprez les propositions des jeunes verts en matière de politique de logement. Nous avons demandé au novueau ministre de l’agriculture, lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier, d’accélérer les efforts afin de garantir notamment pour les jeunes d’aujourd’hui une alimentation durable, saine et locale à l’avenir.

Nous demandons:

🌱 Plus de produits biologiques dans les cantines scolaires. L’État doit devenir un précurseur dans ce domaine!

🌱 Non seulement écouter les jeunes, mais les faire participer directement à la politique alimentaire, notamment au niveau du conseil alimentaire

🌱 Améliorer la loi de labellisation actuellement discutée afin de garantir plus de transparence pour les consommateurs et consommatrices

🌱 Plus d’ambition au niveau de la mise en oeuvre nationale de la politique agricole européenne, p.ex. en créant des primes plus efficaces en faveur de la biodiversité

Le dossier complet peut être consulté ici.


Kommentar verfassen