Stater Gemengewalen 2023

Iwwert meng Kandidatur bei de Gemengewalen op der Lëscht vun déi gréng

Ech wunne säit ech 4 Joer al sinn an der Stad am Pafendall. Ech war hei an der Schoul, hu mech fréi an der Quartiersmusek engagéiert a sinn no mengem Studium nees heihinner zréck komm. D’Stad ass mäin Doheem an ech genéissen all Dag op en neits wat se a Punkto Veräinsliewen, Kultur, Natur an Architektur ze bidden huet. An ech schätzen d’Diversitéit vun den Awunner an d‘Multikulturalitéit – eenzegaarteg fir eng Stad vun hirer Gréisst.

Gläichzäiteg gesinn ech awer och, dass ons Stad en enormt Potential huet, dat am Moment net genotzt gëtt. Ausserdeem si mer mat enorme Krise konfrontéiert, déi virun allem déi Jonk betreffen, virop d’Klima- an d’Logementskris. Och d’Stied mussen hei hir Verantwortung iwwerhuelen, fir deene Jonken Zukunftsperspektiven ze garantéieren.

Déi aktuell Buergermeeschtesch war schonn un der Muecht, wou ech 1995 op d’Welt komm sinn. Déi leschte Joren hu gewisen, dass mer fir d‘Erausfuerderunge vun haut unzegoen e frësche Wand an der Gemeng brauchen. E frësche Wand – dat heescht nei Iddien, nei Leit an eng nei Dynamik.

Ech kandidéieren dofir op der Lëscht vun déi gréng fir de Stater Gemengerot. Mir stinn als gréng mat onsem Buergermeeschterkandidat François Benoy fir den dréngend néidege politesche Wiessel an der Stad.

Ech setze mech besonnesch a fir:

  • Eng klimaneutral Gemeng, déi d’erneierbar Energië massiv ausbaut an d’Leit dobäi ënnerstëtzt, manner Ressourcen ze verbrauchen an op klimafrëndlech Alternativen ëmzeklammen.
  • Bezuelbare Wunnraum, och fir déi Jonk, déi sech haut an der Stad kaum nach eppes leeschte kënnen. D’Stad Lëtzebuerg kann a muss hei méi aktiv sinn an hir enorm finanziell Reserven notzen.
  • Eng nohalteg a kamoud Mobilitéit, déi d’Roll vum Auto nei denkt a vill méi staark op den ëffentlechen Transport, de Vëlo an d’zu Fouss goe setzt. Domat schafe mer och méi flott an attraktiv Quartieren mat héijer Liewensqualitéit.

Déi Jonk vun haut wäerten am längste vun de politeschen Entscheedunge vun haut betraff sinn. Als jéngste Kandidat op der Lëscht an als Spriecher vun de jonke grénge wëll ech dofir och d‘Iddië vun deene Jonken an de Stater Gemengerot bréngen – a mäin Deel dozou bäidroen, dass déi Jonk eng staark Stëmm hunn.

Dofir hoffen ech den 11. Juni op Deng Ënnerstëtzung fir meng Kandidatur a fir déi ganz gréng Lëscht!

De Walprogramm vun déi gréng Stad gëtt et HEI.


Leave a Reply